OFERUJĘ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI W ZAKRESIE:

• PROJEKTU SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
• PROJEKTU SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
• PROJEKTU SIECI I PRZYŁĄCZY GAZOWYCH
• ODWODNIENIA DRÓG I ULIC
• ODWODNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

• OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH DLA INWESTYCJI:
- odprowadzenie wód opadowych do ziemi
- odprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi
- przekroczenie cieku siecią wod/kan/gaz
- budowa przepustu/rowu np. w przypadku budowy zjazdu